Corbada a.s.

Informace o poslání

Poskytování obecně prospěšných služeb

 1. Společnost bude vytvářet podmínky, zprostředkovávat, ale i zajišťovat provozování zařízení a poskytování obecně prospěšných služeb ve prospěch cílových skupin seniorů, předškolních dětí, studentů, mladých manželství, zdravotně hendikepovaných a osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci i nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
 2. Mimo poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v odst. 1 tohoto článku může společnost vykonávat i jiné činnosti (doplňková činnost ) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. O poskytování doplňkové činnosti, o jejím předmětu a rozsahu rozhoduje správní rada.
 3. Za účelem poskytování doplňkových služeb si společnost obstará oprávnění k podnikatelské činnosti zejména v těchto předmětech podnikání:
  • - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • - péče o dítě do tří let věku v denním režimu
  • - hostinská činnost
  • - mateřská škola
  • - zařízení školního stravování
    
 4. Společnost Služby Jihlavské Terasy o.p.s. (dále SJT) se též věnuje sociálnímu podnikání, které se zakládá a rozvíjí na konceptu trojího prospěchu a to ekonomickém, sociálním a environmentálním. Tímto prohlášením se v oblasti sociálního podnikání přihlašují k naplňování principů sociální ekonomiky.
 5. SJT zaměstnávají v projektech zaměřených na sociální podnikání nejméně 30% osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením (především osoby se zdravotním postižením) a tím reagují na potřebu vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce v regionu Vysočina.

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

 1. Služby společnosti jsou poskytovány pro všechny fyzické osoby bez omezení. Poskytování služeb je postaveno na principu rovného postavení občanů při poskytování předmětných služeb.
 2. SJT využívají přednostně místní zdroje, spolupracují s dodavateli, neziskovými organizacemi, charitou, úřadem práce, samosprávou na úrovni obcí a kraje nebo vzdělávacími institucemi v regionu Vysočina. Dále jsou zapojeny do Integrovaného plánu rozvoje města Jihlava, čímž přispívají k uspokojení poptávky po nových pracovních příležitostech a také po kulturně vzdělávacích aktivitách identifikovaných zástupci města Jihlava.
 3. Zaměstnanci mají možnost participovat na vedení společnosti a to formou účasti na jednání společnosti, možností připomínkovat zápisy z jednání nebo podávat své vlastní návrhy k projednání.
 4. Zisk společnosti z projektů sociálního podnikání v minimální míře 51% je reinvestován do rozvoje společnosti a jejich zaměstnanců a to konkrétně do nákupu hmotného/ nehmotného majetku pro zlepšení pracovního prostředí, nových technologií a řešení usnadňujících práci cílových skupin nebo např. školení a rozvoje měkkých dovedností zaměstnanců. 

Bytový dům s wellness

více informací

Administrativní plochy

více informací

Bytový dům

více informací

Domov Seniorů

více informací

Nájemní bydlení

více informací

Lékařský dům

více informací

VTP s galerií a kavárnou

více informací

Školicí středisko

více informací

info@corbada.cz
Copyright 2011 Corbada a.s.